01 / 04
02 / 04
03 / 04
04 / 04

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie
Deze betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger overhandigd.

Niet nagekomen afspraken

  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden.
  • Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.


Declaraties
De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen, en leveringen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum.

Verzuim
Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derde daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen voor de rekening van patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,-. Alles exclusief omzetbelasting.